760 – Thông báo v/v trả lương làm thêm giờ đối với SL thực hiện của ngày chủ nhật trùng vào ngày cuối cùng của tháng

760 – Thông báo v/v trả lương làm thêm giờ đối với SL thực hiện của ngày chủ nhật trùng vào ngày cuối cùng của tháng

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top