687 – Kế hoạch về việc kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế quản lý, quy tắc ứng xử tại các đơn vị trực thuộc

687 – Kế hoạch về việc kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế quản lý, quy tắc ứng xử tại các đơn vị trực thuộc

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top