682 – Thông báo về việc kiểm tra, đánh giá các tài sản, vật tư không còn nhu cầu sử dụng hoặc hư hỏng tại các đơn vị

Scroll to Top