682 – Thông báo về việc kiểm tra, đánh giá các tài sản, vật tư không còn nhu cầu sử dụng hoặc hư hỏng tại các đơn vị

682 – Thông báo về việc kiểm tra, đánh giá các tài sản, vật tư không còn nhu cầu sử dụng hoặc hư hỏng tại các đơn vị

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top