647 – Thông báo về việc thực hiện hóa đơn điện tử đối với chứng từ thanh toán

647 – Thông báo về việc thực hiện hóa đơn điện tử đối với chứng từ thanh toán

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top