647 – Thông báo về việc thực hiện hóa đơn điện tử đối với chứng từ thanh toán

Scroll to Top