636 – Văn bản v/v đề nghị các NT rà soát, chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, hiện trạng vườn cây, trạm giao nhận mủ chứa mủ đông, kho bãi,…

Scroll to Top