CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

615 – Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ (bà Bùi Thị Hòa – PGĐ NTCS Minh Hòa)

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).