589 – Thông báo kiểm tra vật tư tồn kho tại các nông trường

589 – Thông báo kiểm tra vật tư tồn kho tại các nông trường

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top