568 – Quyết định thành lập tổ kiểm kê tài sản vốn bằng tiền (tiền đồng và ngoại tệ các loại), công nợ phải thu, phải trả

Scroll to Top