472a – Thông báo v/v luân canh trên diện tích đất trống quy hoạch các DA NNUDCNC, KCN, KDC, đất xấu chuyển cây trồng khác sau đó tái canh lại cao su và xen canh trên vườn cây cao su tái canh, KTCB

Scroll to Top