454 – Thông báo tham dự diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp sự cố bồn chứa khí gas hóa lỏng xưởng mủ nước NM Phú Bình (Cấp Công ty)

Scroll to Top