44 – Văn bản về việc tổ chức thu hoạch mủ và đánh đông mủ giao về NMCB từ ngày 02.01.2023 (điều chỉnh)

44 – Văn bản về việc tổ chức thu hoạch mủ và đánh đông mủ giao về NMCB từ ngày 02.01.2023 (điều chỉnh)

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top