405 – Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản cố định, vật tư, hàng hóa, vốn bằng tiền lúc 0 giờ ngày 01/01/2023

405 – Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản cố định, vật tư, hàng hóa, vốn bằng tiền lúc 0 giờ ngày 01/01/2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top