398 – Quyết định thanh lý vật tư, thiết bị, công cụ không còn nhu cầu sử dụng của Công ty

Scroll to Top