38 – Thông báo v/v hỗ trợ tiền thưởng đối với Hộ gia đình thực hiện HĐ thu hoạch mủ là dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

38 – Thông báo v/v hỗ trợ tiền thưởng đối với Hộ gia đình thực hiện HĐ thu hoạch mủ là dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top