373a – Văn bản v/v bổ sung mức độ hao vỏ cạo khi xả miệng cạo, hao dăm miệng cạo úp đối với chế độ cạo d5 và xếp hạng kỹ thuật làm lương cho công nhân hàng tháng

Scroll to Top