35 – Văn bản v/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng hàng tháng năm 2023

35 – Văn bản v/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng hàng tháng năm 2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top