335 – Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh LĐQL Công ty gđ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch mới cho giai đoạn 2026-2031

335 – Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh LĐQL Công ty gđ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch mới cho giai đoạn 2026-2031

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top