324 – Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức các ĐH, HN và KN các ngày lễ lớn của Công ty

324 – Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức các ĐH, HN và KN các ngày lễ lớn của Công ty

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top