321 – Thông báo v/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ LĐ, QL năm 2022

321 – Thông báo v/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ LĐ, QL năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top