318 – Quyết định thành lập BCĐ và tổ công tác thẩm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và theo dõi tình hình hoạt động của Người đại diện và KSV được Công ty cử tham gia tại các đơn vị thành viên Công ty

318 – Quyết định thành lập BCĐ và tổ công tác thẩm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và theo dõi tình hình hoạt động của Người đại diện và KSV được Công ty cử tham gia tại các đơn vị thành viên Công ty

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top