292 – Quyết định ban hành quy chế đánh giá Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn Công ty, Kiểm soát viên, người được Công ty cử tham gia Ban kiểm soát tại DN khác

Scroll to Top