274 – Thông báo v/v phân bổ chỉ tiêu và xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác BVTS, giữ gìn ANTT và QPAN năm 2022

274 – Thông báo v/v phân bổ chỉ tiêu và xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác BVTS, giữ gìn ANTT và QPAN năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top