274 – Thông báo v/v phân bổ chỉ tiêu và xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác BVTS, giữ gìn ANTT và QPAN năm 2022

Scroll to Top