27 – Văn bản v/v phát động thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH SXKD, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023

27 – Văn bản v/v phát động thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH SXKD, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top