265 – Thông báo v/v thực hiện chứng từ thanh toán và hoàn chứng từ tạm ứng

265 – Thông báo v/v thực hiện chứng từ thanh toán và hoàn chứng từ tạm ứng

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top