215 – Quyết định về việc ban hành quy chế chấm điểm thi đua lao động sản xuất đối với cá nhân và tập thể trực thuộc Công ty

215 – Quyết định về việc ban hành quy chế chấm điểm thi đua lao động sản xuất đối với cá nhân và tập thể trực thuộc Công ty

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top