215 – Quyết định về việc ban hành quy chế chấm điểm thi đua lao động sản xuất đối với cá nhân và tập thể trực thuộc Công ty

Scroll to Top