144 – (Điều chỉnh) Thông báo Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho CBLĐ quản lý đối tượng 4 năm 2022

144 – (Điều chỉnh) Thông báo Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho CBLĐ quản lý đối tượng 4 năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top