144 – (Điều chỉnh) Thông báo Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho CBLĐ quản lý đối tượng 4 năm 2022

Scroll to Top