1354 – Thông báo về việc kiểm tra, đánh giá công tác thanh tra, bảo vệ, PCCN và quân sự năm 2021 tại các NT, XNCB và BVĐK

Scroll to Top