1267 – Thông báo bố trí lực lượng canh gác chống cháy và chế độ tiền lương đối với công nhân tham gia gác chống cháy năm 2022-2023

Scroll to Top