1267 – Thông báo bố trí lực lượng canh gác chống cháy và chế độ tiền lương đối với công nhân tham gia gác chống cháy năm 2022-2023

1267 – Thông báo bố trí lực lượng canh gác chống cháy và chế độ tiền lương đối với công nhân tham gia gác chống cháy năm 2022-2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top