125 – Thông báo thực hiện thanh toán hóa đơn đầu vào và tách chi phí liên quan đến hoạt động thanh lý cao su

125 – Thông báo thực hiện thanh toán hóa đơn đầu vào và tách chi phí liên quan đến hoạt động thanh lý cao su

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top