1052 – Kế hoạch liên tịch phát động phong trào Thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023 phấn đấu hoàn thành toàn diện KH SXKD và lập thành tích chào mừng KN 94 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam…

Scroll to Top