1026 – Thông báo v/v cập nhật bổ sung số định danh cá nhân CCCD của người tham gia BHXH sử dụng ứng dụng VSSID

1026 – Thông báo v/v cập nhật bổ sung số định danh cá nhân CCCD của người tham gia BHXH sử dụng ứng dụng VSSID

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top