1001 – Thông báo chuẩn bị số liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện KH 9 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2023, dự kiến KH năm 2024, rà soát, điều chỉnh KH mua sắm năm 2023 và XDKH mua sắm năm 2024 của Công ty

Scroll to Top