Công đoàn Công ty tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Chiều ngày 11/8, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cho 278 cán bộ công đoàn từ cấp tổ thuộc 21 đơn vị cơ sở tại 10 điểm cầu tham gia Hội nghị. Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Công ty triển khai những quy định mới của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Công đoàn Công ty tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Hình 1: Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Công đoàn Cao su Dầu Tiếng

Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung được Đại hội XII Công đoàn Việt Nam biểu quyết thông qua ngày 24/9/2018N. Ngày 13/01/2020, Văn phòng Trung ương có văn bản số 11384-CV/VPTW thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII. Ngày 03/2/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII. Ngày 20/02/2020 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Công ty tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Hình 2: ông Nguyễn Văn Hải – Báo cáo viên – Trưởng BTG – Chánh Văn phòng Công đoàn CSDT trình bày nội dung tập huấn tại hội nghị trực tuyến

 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam 11 chương, 35 điều, tăng 01 chương, giảm 10 điều (Điều lệ khoá XI có 10 chương, 45 điều). Trong đó bố cục có một số điểm thay đổi như sau: Chuyển nội dung quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam tại Điều 8 (Điều lệ khoá XI) về phần cuối Lời nói đầu (Điều lệ khoá XII). Chuyển quy định về nguyên tắc hoạt động của ban chấp hành tại khoản 3, Điều 7, Điều lệ khóa XI về khoản 2, Điều 11, Điều lệ khóa XII. Bỏ Điều 14 (Điều lệ khoá XI) quy định về quyền hạn của BCH về tổ chức bộ máy làm việc. Quy định chung về nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS tại Điều 15 Điều lệ. Nhiệm vụ của từng loại hình CĐCS chuyển quy định tại mục 13, Hướng dẫn thi hành Điều lệ. Quy định chung về thẩm quyền thành lập, đối tượng tập hợp, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại Điều 17, 18 Điều lệ. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chuyển về Hướng dẫn thi hành Điều lệ (Mục 14). Bỏ quy định về công đoàn giáo dục cấp huyện (Điều 24, Điều lệ khoá XI). Tách nội dung quy định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành một chương riêng.

Công đoàn Công ty tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Hình 3: Đại biểu tham dự tại đầu cầu Công đoàn Cao su Dầu Tiếng

Đây là các nội dung quan trọng mà cán bộ công đoàn phải nắm vững để xử lý những vấn đề, đặc biệt là những vấn đề về tổ chức hoạt động công đoàn tại đơn vị. Thông quan Hội nghị cán bộ Công đoàn các cấp cơ sở giao lưu, trao đổi, tiếp thu trên tinh thần nắm chắc các nội dung liên quan để vận dụng vào thực tiễn của đơn vị.

Việt Quang

Scroll to Top