Công ty CP Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng  doanh thu 5 năm (2015 – 2019) đạt hơn 200 tỷ đồng

Chi bộ cơ sở Công ty CP Cơ khí – Vận tải cao su Dầu Tiếng trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV CS Dầu Tiếng. Trong nhiệm kỳ, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tình hình sản xuất kinh doanh vẫn được giữ vững. Giải quyết đúng, đủ, kịp thời tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân lao động; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động ổn định, an tâm công tác. Chi bộ luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên theo học các lớp đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ. Đồng thời luôn chú trọng đến việc bố trí sử dụng cán bộ, Đảng viên tham gia giữ các vị trí then chốt và quan trọng trong đơn vị. Trong nhiệm kỳ phát triển được 02 đảng viên mới đạt 100% so với Nghị quyết đề ra. Chi bộ hiện có 28 đảng viên, trong đó, nữ 01 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,57%. Tổ chức Đảng và Đảng viên đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hình 1: BCH Chi bộ Công ty CP CKVT CSDT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 200,458 tỷ đồng, đạt 110% so với Nghị quyết đề ra; đạt lợi nhuận 22,274 tỉ, đạt 132,3% kế hoạch. Tiền lương bình quân trong nhiệm kỳ đạt trên 7 triệu đồng/CN/tháng, đạt tỷ 177% so với Nghị quyết. Tổng lao động tính đến tháng 12/2019 là 106 người; trong đó, nữ 03 người, chiếm 2,8%. Triển khai khám sức khỏe định kỳ cho CB CNLĐ đạt 98%. Tổ chức cho 214 lượt cán bộ người lao động đi tham quan du lịch trong và ngoài nước với tổng số tiền 942 triệu đồng. Đảm bảo tốt công tác quốc phòng, an ninh và bảo vệ sản xuất.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Do vậy, để tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, Công ty cần xây dựng các giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tin rằng, với truyền thống đoàn kết, sự quyết tâm cao, của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng thuận của người lao động, Công ty sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ một cách toàn diện nhất.

Hình 2: Đảng viên biểu quyết NQĐH nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 02 đảng viên mới. Tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tổng doanh thu 225 tỷ đồng; tỉ lệ chia cổ tức đạt 50%/vốn/cả nhiệm kỳ, nộp ngân sách đúng, đủ theo quy định. Tiền lương bình quân từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên. Phấn đấu nâng tỷ lệ hộ khá, giàu từ 60% trở lên, không có hộ nghèo./.

Việt Quang

Scroll to Top