824 – Thông báo tổ chức bán đấu giá cây Keo lai trồng xen trong vườn cây Cao su KTCB tại lô 51, 56, 72 NT Long Hòa và lô 49 NT Long Tân

Scroll to Top