155a – Thông báo ý kiến kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tuần ngày 01 tháng 02 năm 2019

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.
Lưu ý: thành viên sử dụng các tính năng Eoffice hay Quản lý văn bản phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng ở danh mục dọc bên trái.